ICU GİRİŞİM A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

T.C. Anayasası’nın 17. Maddesi- bireylerin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerden olan özel hayatın gizliliği gereğince; kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusu Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi;

1.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, İCU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“ICU Girişim” ya da “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, danışmanlarımızın, iştirak, iş ortağı ve tedarikçi çalışanı, yetkilisi ve hissedarlarının kişisel verilerini aşağıda açıklamış olduğumuz amaçlar doğrultusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

1.2. Veri Sorumlusu;

Adres

E-posta

Telefon

Kep Adresi

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı;

2.1. İCU Girişim tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları gibi taraflardan; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

2.2. Toplanan kişisel verileriniz;

– Şirketin sizlere hizmet sunulabilmesi, şirkete ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü şekillerde bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

– Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

– Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirketin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

– Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, Pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

– Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması;

İCU Girişim tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak amaçlar kapsamında KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen, kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanan ve işlenen kişisel verileriniz;

– Şirket’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

– Tüm sermaye piyasası işlemlerimiz kapsamında iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere, SGK, Sermaye Piyasası Kurulu , Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, , Mali Suçları Araştırma Kurulu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlar ve platformlar dahil olmak üzere kişisel verileri almaya yetkisi bulunan tüm kamu otoritelerine,

Ticari faaliyetleri çerçevesinde mal ve hizmet sunulması için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, danışman firmalarımız, Hukuk Müşavirliğimiz, tedarikçilerimiz, doğrudan ve dolaylı hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, Şirketimiz çalışanları, Şirketimizce destek hizmeti verilen veya hizmet alınan üçüncü kişiler, grup şirketlerimiz, özel kurum ve kuruluşlar,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

4.1. Kişisel verileriniz; yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/ yükümlülükler dâhilinde onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan genel müdürlük birimleri, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir.

4.2. Kişisel verileriniz, iletişim ve bilgi talep formları ile talepte bulunmanız sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ilgili kişinin açık rızasının olması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen gerekçeler sebebiyle hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak işlenir. Rızanızın geri alınması halinde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen gerekçelerin mevcut olmaması halinde kişisel verileriniz anonimleştirilecektir ve kullanılmayacaktır. Şirket, periyodik olarak verilerin anonimleştirilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve re’sen de anonimleşmesi gereken verileri anonimleştirmektedir.

4.3. Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayabiliriz.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi;

Kişisel verileriniz, işbu ‘Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirket’in tabi olduğu uluslararası ve ulusal tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

6. Veri Sahibinin Hakları;

6.1. Veri sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerin aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirkete iletilmesi halinde Şirketimizin niteliğine göre, iletilen talep en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

6.2.Verisi işlenen ilgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

6.3. KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talepler, yazılı olarak ya da şirketimize daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gsyo@icugirisim.com.tr adresine veya “Adalet Mah. Anadolu Cad. No: 41/1 İç Kapı No: 2203 Bayraklı/İzmir” adresine veya güvenli e-imza ile icugirisim@hs01.kep.tr adresine iletilebilir. Ayrıca, KVKK’da belirtilen ve belirtilecek diğer yöntemler ile de şirketimize başvuruda bulunulması da mümkündür. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. (Başvuru Formu)

6.4. Başvuruda;

Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

6.5. Talebinizde eksiklik bulunması halinde şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

6.6. Ayrıca tarafımıza iletilmiş olan başvuruların sadece başvuru sahibi ile ilgili kısmı cevaplanacak olup, eş, yakın ya da arkadaş hakkında yapılan başvurular tarafımızca kabul edilmeyecektir. Yalnızca Yasal Temsil ilişkisinin varlığı halinde (Velayet, Vesayet, Avukatla Temsil gibi…) ilgili kişi bilgi talebi başvurusunda bulunandan farklı bir kişi olabilmektedir.

7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi;

İCU Girişim nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu ile İletişim sayfamızda bildirilen “Adalet Mah. Anadolu Cad. No: 41/1 İç Kapı No: 2203 Bayraklı/İzmir” adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirebilirsiniz.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.