ETİK İLKELERİMİZ

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi, çalışanları ve tedarikçileri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken aşağıdaki etik kurallar çerçevesinde hareket ederler.

ICU GİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Tüm aktivitelerini uluslararası kabul gören kurumsal yönetimi ilkeleri çerçevesinde yürütmeye özen gösterir. Yönetimi, çalışanları, ortakları, tedarikçileri, iştirakleri ve ilişkide olduğu diğer taraflarla ilişkilerini hukuki ve ahlaki kurallar kapsamında yürütür.

Rekabet kurallarına tam anlamıyla uygunluk gösterir. Aynı sektörde çalışan diğer firmalara karşı dürüst davranır.

Yatırımcılarına ve diğer paydaşlarına mali zarar verecek tüm davranışlardan uzak durur. Çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlemi alır. Hissedarların şirket hakkındaki bilgilere zamanında ve en az maliyetle ulaşmalarını sağlar.

Yatırım yaptığı şirketlerde kurumsal yapının yerleşmesi ve uygulanmasını kurum içi politikalar ile prosedürlerin belirlenmesiyle ve yazılı olarak ifade edilmesini sağlar.

Dürüst, şeffaf, insana ve çevreye saygı gösteren bir yönetim anlayışını öncelikle uygular. Çalışanların kişilik onurunu ve yasalarla tanınmış haklarını korur ve her çalışanını eşit kabul eder, adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Farklı geçmiş, birikim ve yetkinlik sahibi çalışanlar ve tedarikçiler ile iş birliği yapmayı hedefler.

ÇALIŞANLAR ve TEDARİKÇİLER

ICU Girişim şirket etik kurallarını uygulamak ve gereklilikleri yerine getirmek üzere sorumluluk alırlar.

Her koşulda yasalara, yönetmeliklere ve şirket içi düzenlemelere uygun davranırlar. Kişisel menfaat teminine veya çıkar çatışmasına fırsat verecek ilişkilerden ve davranışlardan uzak dururlar. Etik kurallara aykırı herhangi bir davranışı yönetime bildirmekle yükümlüdürler.

Şirkete ve iştiraklere ait gizli olan tüm bilgileri özenle saklama yükümlülüğünün bilincindedirler. Şirket ve iştiraklerin mal varlığı ve kaynaklarının doğru kullanımı konusunda kendi kişisel kaynaklarını kullanırcasına hassasiyet gösterirler.